CICP-146/23
Mrs. Shobha Barikke Devaiah

Mrs. Shobha Barikke Devaiah

Karnataka , Bangalore

Certification Number: CICP-146/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Oct 2026

IPC-065/23
Mrs. Suganthi Jesuraj

Mrs. Suganthi Jesuraj

Tamil Nadu , Chennai

Certification Number: IPC-065/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

CICP-147/23
Mrs. Sumalatha Suma Latha

Mrs. Sumalatha Suma Latha

Karnataka , Manipal

Certification Number: CICP-147/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Oct 2026

CICP-148/23
Mrs. Sunanda Rodrigus

Mrs. Sunanda Rodrigus

Karnataka , Bangalore

Certification Number: CICP-148/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Oct 2026

CICP-149/23
Mrs. Thilagavathy Vasudevan

Mrs. Thilagavathy Vasudevan

Tamilnadu , Chennai

Certification Number: CICP-149/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Oct 2026

IPC-062/23
Mrs. Trs Ananthavarsheni

Mrs. Trs Ananthavarsheni

West Bengal , Kolkata

Certification Number: IPC-062/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

IPC-027/23
Mrs. Trupti Nilesh Carval

Mrs. Trupti Nilesh Carval

Maharashtra , Mumbai

Certification Number: IPC-027/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

IPC-052/23
Ms. Aishwarya R

Ms. Aishwarya R

Tamil Nadu , Chennai

Certification Number: IPC-052/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

IPC-011/23
Ms. Ananya Sarkar

Ms. Ananya Sarkar

West Bengal , Kolkata

Certification Number: IPC-011/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

CICP-150/23
Ms. Archana Shahi

Ms. Archana Shahi

Punjab , Faridkot

Certification Number: CICP-150/23

Certification Category: Administrator

Certified Through: 31st Oct 2026

IPC-055/23
Ms. Helan Pushpa Rani.S

Ms. Helan Pushpa Rani.S

Tamil Nadu , Chennai

Certification Number: IPC-055/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

CICP-152/23
Ms. Jyoti Singh Latwal

Ms. Jyoti Singh Latwal

Maharashtra , Nagpur

Certification Number: CICP-152/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Oct 2026

IPC-061/23
Ms. Kadukuntla Mamatha

Ms. Kadukuntla Mamatha

Telangana , Hyderabad

Certification Number: IPC-061/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

IPC-060/23
Ms. Kondur Pravalitha

Ms. Kondur Pravalitha

Telangana , Hyderabad

Certification Number: IPC-060/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

CICP-153/23
Ms. Ramtham Ragamalika

Ms. Ramtham Ragamalika

Telangana , Hyderabad

Certification Number: CICP-153/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Oct 2026

IPC-030/23
Ms. Rimi Chakraborty

Ms. Rimi Chakraborty

West Bengal , Kolkata

Certification Number: IPC-030/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

IPC-029/23
Ms. Sangita Satyanarayan Gupta

Ms. Sangita Satyanarayan Gupta

Maharashtra , Mumbai

Certification Number: IPC-029/23

Certification Category: Nurse

Certified Through: 31st Mar 2026

back to top