61st Basic CPHIC Training Program @ Jaipur

Program Date : 2nd Feb, 2020

Venue : Sankara Eye Hospital, Jaipur

No.of Participants : 27

Faculty : Mr. K Anil Kumar & Dr. Natasha Bhasin

back to top