30th CPHIC Basic Training Program at Sankar Eye Hospital, Bangalore